PIRKIMO TAISYKLĖS

1.Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“) nustato bendrąsias naudojimosi „IMK IR KEPK” parduotuve internete www.imkirkepk.lt (toliau – „IMK IR KEPK” parduotuvė) sąlygas. Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas renkasi, užsako ir perka “Imk ir kepk” parduotuvėje siūlomas prekes ar bet kaip kitaip naudojasi „IMK IR KEPK” parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

1.2. „IMK IR KEPK” parduotuvė yra maisto (pusfabrikačiai, marinuoti gaminiai, gaminiai paruošti kepti, virti, gaminiai paruošti iškart vartoti, padažai, gėrimai) ir ne maisto prekių (susijusių su maisto gamyba) parduotuvė internete.

1.3. „IMK IR KEPK” parduotuvėje prekių prekybą organizuoja, vykdo ir su ja susijusias paslaugas Pirkėjui teikia UAB „Berneliai“, buveinės adresas: M. Valančiaus g. 11, Kaunas, juridinio asmens kodas 135464844, PVM mokėtojo kodas LT354648415 (toliau – „Padavėjas“). „IMK IR KEPK” parduotuvėje parduodamos Pardavėjui nuosavybės teise priklausančios prekės.

1.4. Pirkėju šiose Taisyklėse yra bet kuris asmuo, perkantis „IMK IR KEPK” parduotuvėje ar besinaudojantis kitomis „IMK IR KEPK” parduotuvės paslaugomis (toliau – „Pirkėjas“). Naudotis „IMK IR KEPK” parduotuve ir joje pirkti turi teisę (a) veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka, ir (b) juridiniai asmenys, veikiantys per įgaliotus atstovus.

1.5. Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti „IMK IR KEPK” parduotuvėje.

1.6. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi ir yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia „IMK IR KEPK” parduotuvėje prekių užsakymą, Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atlieka apmokėjimą ir Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu Pardavėjas išsiunčia patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas. Pardavėjas (jo atstovas) atitinkamų prekių pristatymo metu įsitikina (susipažinęs su Pirkėjo (ar kito prekes Pirkėjo adresu atsiimančio pilnamečio asmens) asmens dokumentais ir įvertinęs kitas aplinkybes), kad Pirkėjas (t. y. atitinkamą prekę užsakęs ir jos kainą sumokėjęs (arba pasirinkęs jos sumokėjimą pristatymo metu) asmuo ar juridinio asmens įgaliotas asmuo) ar kitas prekes Pirkėjo adresu atsiimantis pilnametis asmuo turi teisę atsiimti užsakytas prekes. Pardavėjui nustačius, kad Pirkėjas ar kitas prekes Pirkėjo adresu atsiimantis asmuo neturi teisės atsiimti užsakytų prekių, sutartis laikoma nesudaryta, šios prekės Pirkėjui (ar kitam prekes Pirkėjo adresu atsiimančiam asmeniui) nėra perduodamos, o už šias prekes sumokėti pinigai (jei už prekes buvo sumokėta jų užsakymo metu) Pirkėjui negrąžinami.

1.7. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo „IMK IR KEPK” parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis neturėtų užsakyti prekių „IMK IR KEPK” parduotuvėje. Pirkėjui užsisakius prekių „IMK IR KEPK” parduotuvėje laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su Taisyklėmis.

1.8. Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui apsiperkant „IMK IR KEPK” parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu.

1.9. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

1.10. Pardavėjas turi teisę be įspėjimo apriboti Pirkėjo naudojimąsi „IMK IR KEPK” parduotuvės paslaugomis arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas „IMK IR KEPK” parduotuve naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti „IMK IR KEPK” parduotuvės ar Pardavėjo vykdomų užsakymų, darbo stabilumui ir (arba) saugumui.

1.11. Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti „IMK IR KEPK” parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Įvykus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę sustabdyti sutarties įvykdymą iki nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių išnykimo, pranešant Pirkėjui apie užsakymo vykdymo sustabdymą. Jeigu pirkėjui nebeaktualus vėlesnis sutarties įvykdymas, tuomet pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties apie tai pranešdamas Pardavėjui. Pardavėjui sustabdžius veiklą, bet esant galimybei įvykdyti patvirtintus užsakymus, visos teisės ir pareigos numatytos šiose taisyklėse ar taikomuose teisės aktuose, susijusios su jau įvykdytais arba vykdomais užsakymais, išlieka galioti.

1.12. Pardavėjas šiuo informuoja, patvirtina ir garantuoja Pirkėjui, kad jis kaip Pardavėjas yra įgaliotas parduotuvėje „IMK IR KEPK” organizuoti, vykdyti Pardavėjui priklausančių prekių prekybą ir teikti Pirkėjui su tokių prekių prekyba susijusias kitas paslaugas, kaip nurodyta šiose Taisyklėse.

2. Registracija ir asmens duomenų tvarkymas

2.1. Pirkėjas, norėdamas pirkti „IMK IR KEPK” parduotuvėje siūlomas prekes, privalo užsakymo sistemoje užpildyti būtinus „Pirkėjo registracijos“ anketos duomenis. Pirkėjo registracijos anketoje privalu pateikti šiuos Pirkėjo asmeninius duomenis: vardą, pavardę, elektroninį paštą, telefono numerį, kitus prekių pristatymui būtinus duomenis. Juridinio asmens įgaliotas atstovas papildomai pateikia juridinio asmens duomenis.

2.2. Pirkėjas yra atsakingas, kad pirkėjo registracijos anketoje pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus.

2.3. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi pagal Privatumo politiką. Jei Pirkėjas naudojasi „IMK IR KEPK” parduotuvės paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su Pirkėjo asmens duomenų tvarkymu ir patvirtina, kad visa pateikta informacija ir asmens duomenys yra teisingi ir atitinka tikrovę.

2.4. Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami identifikuojant Pirkėją, vykdant prekių pardavimą ir pristatymą, išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant permokas ir (ar) pinigus už Pirkėjo grąžintas prekes, administruojant įsiskolinimus, vykdant kitus iš pirkimo-pardavimo sutarties kylančius įsipareigojimus bei užtikrinant Pirkėjui galimybę naudotis kitomis „IMK IR KEPK” parduotuvės paslaugomis.

2.5. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik gavus Pirkėjo sutikimą. Pirkėjo sutikimas išreiškiamas užpildant pirkėjo registracijos anketą ir šiose Taisyklėse nustatyta tvarka anketoje pažymint atitinkamus laukus.

3.Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

3.1. Prekių kainos „IMK IR KEPK” parduotuvėje ir suformuotame užsakyme Eurais su PVM. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis „IMK IR KEPK” parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu.

3.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes apmokant

3.2.1 naudojantis elektronine bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema arba Paysera mokėjimo sistema.

3.2.2. Grynaisiais pinigais arba kortele atsiimant prekę iš atsiėmimo vietos.

Atsakomybė už Pirkėjo mokėjimo metu duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.

4.Prekių pristatymas

4.1. „IMK IR KEPK” parduotuvės prekyba vykdoma ir prekės pristatomos užsakymo formoje nurodytose teritorijose. Prekybos teritorija yra nustatyta vienašaliu Pardavėjo sprendimu. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

4.2. Už prekių pristatymo paslaugą taikomas mokestis, nurodytas „IMK IR KEPK” parduotuvės grafoje „Prekių Pristatymas“ ir taikomas prekių užsakymo pateikimo momentu. Prekių pristatymo mokestis gali būti tiek fiksuotas, tiek priklausantis nuo Pirkėjo užsakytų prekių vertės ir (arba) pristatymo būdo. Tikslią užsakymo pristatymo kainą Pirkėjas mato renkantis prekių pristatymo būdą.

4.3. „IMK IR KEPK” turi teisę vienašališkai savo nuožiūra nustatyti minimalią pirkinių krepšelio sumą, t. y. minimalią sumą, už kurią Pirkėjas turėtų išsirinkti ir užsisakyti prekių IMK IR KEPK parduotuvėje, norėdamas jas įsigyti. Į minimalią pirkinių krepšelio sumą nėra įskaitomas prekių pristatymo mokestis.

4.4. Pardavėjas dės visas pastangas, kad Pirkėjo užsakymas būtų visa apimtimi įvykdytas, tačiau negali suteikti ir neteikia dėl to jokių garantijų. Jei nėra užsakytos prekės likučio ar pakankamo jos kiekio, Pardavėjas pasilieka teisę nepristatyti prekės arba pristatyti mažesnį prekės kiekį.

4.5. Jei Pirkėjas už prekes yra apmokėjęs jų užsakymo metu, tačiau prekių Pardavėjas nepristatė, Pardavėjo nepristatytų prekių sumą sumoka į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo suplanuoto prekių pristatymo.

4.6. Pirkėjo užsakytos prekės pristatomos „IMK IR KEPK” parduotuvės sistemoje Pirkėjo pasirinktu adresu. 

4.7. Tuo atveju, kai Pirkėjo „IMK IR KEPK” parduotuvės sistemoje nurodytu pristatymo adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas, Pardavėjas turi teisę prekes išduoti bet kuriam kitam nurodytu adresu esančiam pilnamečiui asmeniui, o Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui bet kokių pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

4.8. Jeigu prekės pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių (Pirkėjas registruodamasis „IMK IR KEPK” parduotuvės sistemoje nurodė neteisingą adresą, nurodytu adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas, prekes priimantis asmuo yra nepilnametis, pateikė negaliojantį asmens dokumentą ar atsisakė pateikti asmens dokumentą (kai Pardavėjas turi įsitikinti prekes priimančio asmens amžiumi pagal taikytinus teisės aktus ar šias Taisykles), pakartotinai prekės nėra siunčiamos (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį prekės pristatymą), o iš anksto už prekes sumokėti pinigai negrąžinami.

4.9. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

4.10. Prekės atsiimdamas Pirkėjas pasirašo važtaraštyje, prekių lydraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente (dokumentu gali būti laikomi ir elektroniniai įrenginiai) ir pasirašydamas patvirtina, kad prekes gavo ir pretenzijų neturi. Jei Pirkėjas dėl negalios, ligos ar kitokių priežasčių negali pats pasirašyti elektroniniuose ar kituose dokumentuose, jo pavedimu už jį pasirašo kitas asmuo arba Tarpininkas (ar jo įgaliotas asmuo), Pirkėjui patvirtinus pasirašymo galimybę. Pirkėjui nepasirašius prekių važtaraštyje, prekių lydraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente (įskaitant ir elektroniniame dokumente), prekės Pirkėjui neperduodamos ir pakartotinai prekės nėra siunčiamos, pinigai už prekes negrąžinami.

4.11. Tais atvejais, kai prekių priėmimo metu Pirkėjas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamo prekių kiekio arba pateiktos prekės neatitinka jo užsakytų prekių ir tai nėra nurodyta sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje, prekių lydraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, Pirkėjas privalo nedelsiant (prekių pristatymo metu) informuoti apie tai Pardavėją. Kai Pirkėjas nustato, kad pristatytos prekės yra netinkamos kokybės, jis nekokybiškų prekių nepriima ir turi jas grąžinti kurjeriui, o prekių grąžinimo faktą bei priežastį pažymėti sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo ar prekių grąžinimo dokumente.

5.Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

5.1. Visų „IMK IR KEPK” parduotuvėje internete parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos ant prekės esančioje etiketėje. Už informaciją apie prekių savybes (jos teisingumą) atsako Pardavėjas.

5.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad „IMK IR KEPK” parduotuvėje internete esančių prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio (monitoriaus) ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus.

5.3. Pardavėjas patvirtina, kad yra atsakingas už „IMK IR KEPK” internetinėje parduotuvėje užsakytų prekių pardavimą ir įsigytų prekių tinkamą pristatymą, prekių kokybę bei kitų teisės aktuose numatytų pardavėjo teisių ir pareigų įgyvendinimą.

5.4. Remiantis teisės aktais „IMK IR KEPK” prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

6.Prekių keitimas ir grąžinimas

6.1. Jei Pirkėjas nėra patenkintas pristatytų IMK IR KEPK prekių kokybe (kurių galiojimo terminas yra trumpas ir prekės turi būti laikomos šaldytuve pagal ant pakuotės nurodytą temperatūrinį rėžimą), į Pardavėją privalo kreiptis ne vėliau, kaip per 12 valandų nuo prekių pristatymo el. paštu: info@imkirkepk.lt arba telefonu: +370 687 81062. Pirkėjas pateikdamas pretenziją, dėl nekokybiškų prekių, kartu privalo pateikti ir gautos nekokybiškos prekės nuotrauką.

Jei Pirkėjas kreipiasi vėliau nei nurodytas terminas ir/ar nepateikia prekės nuotraukos, Pardavėjas neįsipareigoja Pirkėjo skundo spręsti Pirkėjo naudai.

6.2. Už Pirkėjo priimtas, bet vėliau atsisakytas vartoti prekes sumokėti pinigai negrąžinami.

7.Apsikeitimas informacija

7.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia ir kitaip kontaktuoja Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu ar telefonu.

7.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia ir kitaip kontaktuoja el. paštu: info@imkirkepk.lt arba telefonu: +370 687 81062

8.Baigiamosios nuostatos

8.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

8.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

8.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

8.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

8.5. Kiekvienas vartotojas turi galimybę spręsti su Pardavėju iškilusius ginčus ir elektroniniu būdu, nesikreipdamas į teismą. Pirmiausia vartotojas raštu turi kreiptis į Pardavėją bei per 14 dienų nuo pretenzijos gavimo, Pardavėjui neatsakius į vartotojo pretenziją, arba nepatenkinus vartotojo pretenzijos, vartotojas gali kreiptis į ne teismo tvarka vartojimo ginčus nagrinėjantį subjektą, t.y. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g.25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainė www.vvtat.lt), arba į jos teritorinius padalinius apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/ods/).